CD&V wenst een zorgbeleid te voeren voor iedereen in onze samenleving, voor alle leeftijden, gaande van kinderopvang tot ouderenzorg.

Dienstverlening

De dienstverlening moet gecoördineerd worden vanuit het Sociaal Huis, dat dient te functioneren als ‘één-loket’. Het Sociaal Huis moet zeer laagdrempelig zijn, idealiter willen we alle drempels om toegang te krijgen tot zorg volledig wegnemen.

Met bredere toegangsuren willen we de toegankelijkheid verbeteren en bekijken of een permanentie op zaterdag mogelijk is. Voor de toegankelijkheid baseert CD&V zich op:

Bereikbaarheid: zowel fysiek (mobiliteit, openbaar vervoer, rolstoelgebruikers,…) als mentaal (mensen helpen om de stap te durven zetten)

Beschikbaarheid: mogelijkheid om beroep te doen op hulp zonder voorwaarden + mogelijkheid om stabiele relatie op te bouwen met hulpverlener

Begrijpbaarheid: is de informatie voor de aanvrager duidelijk (klare taal in de juiste taal)? Het aanbod moet ondersteunend zijn.

Bruikbaarheid: de hulpverlening is betekenisvol, vragen worden ingewilligd of opgelost

Betaalbaarheid: geen drempel

De lokale welzijnsraad werd stiefmoederlijk behandeld en dient opgewaardeerd te worden. Aan deze raad moet een belangrijke rol toegekend worden in de voorbereiding en uitwerking van het sociaal beleid. Dit forum, waar alle welzijnsorganisaties in Tielt elkaar ontmoeten, dient gestimuleerd te worden om elkaars werking beter te leren kennen en vooral om samenwerkingsverbanden op te zetten. We pleiten voor een 3-maandelijks overleg, o.a. in het kader van de samenwerking Huis van het Kind. Zo kunnen alle welzijnsorganisaties samen bijdragen aan het welzijn van de Tieltenaar.

Er moet bijzondere aandacht besteed worden om ook zwakkere groepen en ouderen de dienstverlening van het sociaal huis te leren kennen. Om dit alles te realiseren zal het OCMW ook verdere samenwerkingsovereenkomsten dienen af te sluiten met zelfstandige verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers.

Armoedebeleid

Armoede is een breed gegeven en concentreert zich niet op één bepaalde thematiek. Armoede gaat vaak gepaard met een cluster van verschillende problemen waarbij een geïntegreerde aanpak noodzakelijk is. Om armoede effectief aan te pakken, kiest CD&V Tielt om te werken op zeven pijlers: toegankelijkheid, buurtgericht, wonen, werk, kinderarmoede, schuldenproblematiek en welzijn.

Kansarmoede vraagt een proactieve aanpak, waarbij hulpverleners actief de mensen opzoeken die zich in een noodsituatie bevinden. Een proactieve aanpak vertaalt zich in het voorzien van zitdagen waar mensen vaak komen, op die manier moet niet meer de stap gezet worden naar de hulpverlening, maar komt de hulpverlening naar de mensen toe.

Een buurtgerichte aanpak wordt daarnaast steeds meer naar voor geschoven als middel om kansarmoede aan te pakken. CD&V Tielt stelt een buurtgericht aanbod aan dienstverlening voor in centrum Tielt met Luna di Tanneke als centrale ontmoetingsplek voor ouders en kinderen. Maandelijks organiseren we enkele zitdagen in samenwerking met het CLB, OCMW Tielt, Kind & Gezin,… en het Huis van het Kind als coördinator.

De armoede is de voorbije jaren gestegen in Tielt. Deze trend moet omgebogen worden door allerhande initiatieven. Bijzondere aandacht voor kinderarmoede en armoede bij alleenstaanden.

Seniorenbeleid

Onze bevolking vergrijst. Dankzij onze welvaartsmaatschappij worden mensen steeds ouder. Voor iedereen een uitstekende zaak, die echter ook een aantal uitdagingen met zich mee brengt. Van de Tieltse bevolking is 28% ouder dan 60 jaar. Ook het aandeel van de bevolking ouder dan 80 jaar zal verder toenemen. Zo zal in 2025 meer dan 7 % van de bevolking boven de 80 jaar zijn.

De groep senioren is bovendien zeer heterogeen. We hebben een grote groep van actieve, jongere gepensioneerden (medioren), maar evenzeer een groepje senioren die op derden zijn aangewezen voor ondersteuning of dagelijkse verzorging. De zorgbehoevendheid is in aantal jaren eerder kort te noemen.

Het lokaal beleid oefent een belangrijke invloed uit op het leven van zowel de actieve als de zorgafhankelijke oudere.

Het seniorenbeleid situeert zich op verschillende domeinen gaande van ruimtelijke ordening, cultuur, sport, veiligheid tot zorg en welzijn.

Als advies- en overlegorgaan speelt de Tieltse Ouderenadviesraad (TOAR) al jaren een belangrijke rol. Deze samenwerking met het bestuur en de initiatieven van deze raad wil CD&V ook in de komende jaren verder stimuleren.

Wonen en zorg

Primordiaal in de beleidskeuzes is voor CD&V steeds er voor te zorgen dat wonen en zorg ten allen tijde kwalitatief en betaalbaar blijft!

Het lokaal bestuur dient verder, onder andere via de publieke zorgvereniging, een cruciale rol te spelen in het aanbieden en organiseren van residentiële, semi-residentiële en extramurale ouderenvoorzieningen. Daarnaast moet zij een belangrijke rol spelen in het aanbieden en coördineren van thuis- en gezinszorg. Enkel door ook als organisator van diensten op te treden, kan ervoor gezorgd worden dat er aan de inwoners van Tielt betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg kan geboden.

De gevolgen van de vergrijzing zijn een grote uitdaging voor een lokale overheid.

Het is essentieel om een zeer breed zorgpakket aan te bieden zodat senioren zo lang mogelijk in eigen huis, in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Heel wat ouderen hebben nood aan verschillende vormen van thuis- en gezinszorg. Vanuit het Sociaal Huis dient door de aangestelde thuiszorgcoördinator een zorgpakket op maat voor elke aanvrager uitgewerkt en aangeboden te worden.

Vrijwilligers kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren zonder hierbij in de plaats te treden van professionele hulp (bijvoorbeeld mindermobielencentrale, vrijwilligers die langs gaan bij eenzame ouderen, helpen met boodschappen …). Het sociaal huis en/of dienstencentrum moeten mogelijkheden aanbieden en projecten stimuleren die buurthulp bevorderen (vermaatschappelijking van de zorg). Hulpbehoevenden moeten worden bijgestaan zodat zij zelf kunnen kiezen welke zorg zij nodig hebben en willen.

Door het aanbieden van dergelijke zorgpakketten kunnen ‘virtueel’ heel wat bijkomende “woningen met assistentie” worden gecreëerd.

We dienen de vinger aan de pols te houden en uit te kijken naar nieuwe noodzakelijke diensten om deze zorgpakketten verder uit te breiden.

Hierbij zal CD&V niet alleen rekening houden met het verhogen van het aanbod van diensten voor ouderen en de coördinatie ervan, maar ook bijzondere aandacht schenken aan de psychische problematiek van sommige ouderen (zoals depressie en vereenzaming). Diverse initiatieven (zoals boodschappendienst, buurtwerking, verjaardagbezoeken door vrijwilligers, dorpsrestaurant, …) dragen hiertoe bij en dienen door het lokaal bestuur te worden ondersteund.

Dat de aandacht hierbij in de eerste plaats gaat naar de deelgemeenten is voor CD&V evident omdat de voorzieningen voor ouderen, zeker voor zorgbehoevende ouderen, weinig talrijk zijn.

De mantelzorgpremie is met een 285-tal mantelzorgers een belangrijke ondersteuning om de thuiszorg verder te stimuleren. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn de hoeksteen van onze samenleving. Als lokale overheid dient daar voldoende ondersteuning te worden geboden.

Deze legislatuur werd de mantelzorgpremie door de meerderheid teruggeschroefd (lagere premies, strengere voorwaarden), waarbij de CD&V-fractie heeft tegen gestemd. CD&V wil de mantelzorgpremie in ere herstellen. Daarenboven dient het verder gehanteerd te worden als een uniek instrument om bepaalde noden te detecteren.

In de loop van 2018 wordt een studie uitgevoerd door een onafhankelijke externe partner om alle demografische noden in Tielt in kaart te brengen. Dit zal de basis vormen voor de investeringen die het OCMW zal dienen uit te voeren in de komende legislatuur.

De rol van het Dienstencentrum ‘t Vijverhof is niet onbelangrijk in de dagbesteding van senioren en als instrument om noden te detecteren of vormen van zorg aan te bieden. Het dienstencentrum huisvest bijvoorbeeld ook de Minder Mobielencentrale, die CD&V zeker verder zal ondersteunen.

Het dagverzorgingscentrum Huyse Kenhoft barst momenteel uit zijn voegen. Hier dient gekeken te worden naar een nieuwe oplossing voor de langere termijn.

CD&V pleit ook voor een uitbreiding van kortverblijf in Tielt, want momenteel zijn slechts 3 kamers hiervoor beschikbaar (1 in WZC Deken Darras en 2 in RVT Sint-Andries).

De voorbije jaren werd behoorlijk geïnvesteerd in het Woonzorgcentrum Deken Darras en werd een goedkeuring voor onbepaalde tijd verkregen op de normering mbt de inrichting van de kamers. Dit laat toe om ook op langere termijn de kwaliteit van ons WZC te garanderen zonder grote verbouwingswerken te moeten uitvoeren.

CD&V heeft meegewerkt aan een nieuw opnamebeleid waardoor de wachtlijst voor het WZC gevoelig werd ingekort (van ca. 2 jaar naar 6 maanden). Het nieuwe opnamebeleid legt de prioriteit op de zorgbehoefte van de kandidaat-bewoner en niet meer op het chronologisch inschrijven op de wachtlijst.

Er is nood aan bijkomende assistentiewoningen. Ook het lokaal bestuur moet hierin een actieve rol spelen en niet alles overlaten aan de commerciële of non-profitsector.

Mbt serviceflats dient onderzocht te worden hoe de voorzieningen geoptimaliseerd, gerenoveerd of uitgebreid dienen te worden.

Kind- en Jongerenbeleid

Gezinnen in armoede vinden soms moeilijk de weg naar kinderopvang. Er zijn meerdere redenen waarom ouders afgeschrikt worden om te kiezen voor kinderopvang, nl. financiële drempels of regels die moeilijk zijn om te begrijpen, . Maar ook omdat de werking of het aanbod van kinderopvang onvoldoende gekend is.

Kinderopvang beoogt drie maatschappelijke functies. De economische functie zorgt ervoor dat dankzij kinderopvang ouders kunnen gaan werken en voor een inkomen zorgen. Goede kinderopvang biedt jonge kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid, het stimuleert kinderen ook in hun fysische en psychische ontwikkeling (pedagogische functie). De sociale functie probeert om uitsluiting van kansengroepen tegen te gaan en integratie te bevorderen.

CD&V Tielt benadrukt dat kinderopvang ook een vierde, ondersteunende functie heeft. Kinderopvang is een plaats waar ouders hun kindje komen afzetten en ophalen. Het is vaak het uitgelezen moment om contacten te leggen met andere ouders en de kinderoppas. Je kindje wil niet op het potje of wil geen fruitpap eten? In de kinderopvang kunnen ouders op een ongedwongen manier aan andere ouders vragen hoe zij omgaan met bepaalde situaties.

CD&V Tielt stelt voor om via informatiecampagnes de ondersteuningsfunctie van kinderopvang meer in de verf te zetten en ouders warm te maken om niet te blijven zitten met vragen maar dat ze deze perfect kunnen stellen in de kinderopvang.

In november 2014 werden de eerste erkenningen ‘Huizen van het Kind’ toegekend aan 118 samenwerkingsverbanden. Ook in Tielt is een Huis van het Kind opgericht. Er gebeurt vandaag al heel wat in het kader van de preventieve gezinsondersteuning, zowel binnen de door Kind & Gezin erkende initiatieven als daarbuiten. Tussen de door Kind & Gezin erkende initiatieven (consultatiebureaus voor het jonge kind, de inloopteams, opvoedingswinkels,…) bestaat er momenteel beleidsmatig echter weinig verbinding en vinden deze verschillende actoren niet altijd even makkelijk aansluiting bij elkaar.

Huis van het Kind Tielt moet het ankerpunt worden binnen het aanbod rond preventieve gezinsondersteuning in Tielt. Als centraal aanspreekpunt, met consultatiemogelijkheden in het Sociaal Huis en in Luna di Tanneke, kunnen ouders en kinderen er terecht voor allerlei kleine en grote vragen op het domein van preventieve gezondheidszorg, opvoeding en/of psychosociale noden. CD&V Tielt benadrukt het belang om ook een consultatiebureau op te richten in Luna di Tanneke. Op die manier werken we bottum-up en laagdrempelig. Het Huis van het Kind bevat het volledige aanbod op vlak van preventieve gezinsondersteuning en het bredere gezinsbeleid (inloopteams, opvoedingswinkels, kraamzorg, lokale projecten, Gezinsbond, Kind & Gezin, Jeugddienst, speelpleinwerking,…). Al het aanwezige potentieel in Tielt, moet plaats vinden in het Huis van het Kind, wat het referentiepunt wordt voor ouders.

Speelpleinwerking is belangrijk om elk kind de kans te geven zich te ontspannen in de zomermaanden. De speelpleinwerking ZOEF die doorgaat in de wijk Dierdonk, werd de voorbije jaren afgebouwd en gaat maar enkele weken door. CD&V Tielt stelt voor om de speelpleinwerking volledig uit te rollen tijdens de twee maanden zomervakantie om zo een voldoende aanbod aan ontspanning te voorzien.

Schoolgaande kinderen en jongeren krijgen in de wijk Dierdonk de mogelijkheid om in het buurthuis huiswerkbegeleiding te krijgen van enkele vrijwilligers, waaronder gepensioneerde leerkrachten. CD&V Tielt erkent het belang van ondersteuning bij het maken van huiswerk. Daarom stelt CD&V Tielt om ook huiswerkbegeleiding te voorzien in centrum Tielt, met Huis van het Kind als coördinator van de begeleiding.

Sociale integratie

Zorg voor iedereen betekent ook dat CD&V wil dat iedereen kan meedraaien in onze samenleving en sociaal geïntegreerd is. Het is niet evident voor alle doelgroepen om te kunnen werken, sporten, studeren of deel te nemen aan culturele activiteiten.

Met de zorgpakketten op maat kan de zorgcoördinator helpen waar nodig. De thuiszorgdiensten dienen afgestemd te worden zodat iedereen op maat geholpen kan worden.

M.b.t. migratiebeleid wil CD&V erover waken dat nieuwe inwoners geleid worden naar de juiste instrumenten voor inburgering. Hierin is huisvesting een eerste bezorgdheid en dient gewerkt te worden aan een betaalbaar en voldoende aanbod van woningen in samenwerking met diverse partners. Het OCMW dient er over te waken dat er een goed evenwicht is tussen LOI-woningen, doorgangs- en crisiswoningen zodat dakloosheid vermeden kan worden. Belangrijke belemmering van integratie kan de taal zijn. Hier dient ook de nodige aandacht aan besteed te worden en voldoende aanbod aan ondersteuning om het Nederlands te leren via praatgroepen, en taalopleidingen. Met de inzet van buddies kan de nieuwe inwoner beter wegwijs worden gemaakt in onze samenleving en cultuur. Tewerkstelling is het beste instrument voor sociale integratie. Hoe vlotter een inburgering loopt, hoe sneller een tewerkstelling kan gerealiseerd worden.

Met CD&V willen we ook de ontwikkelingssamenwerking verder stimuleren en met alle Tieltse partners een gedegen Noord-Zuidbeleid onderbouwen.

Er dient over gewaakt te worden dat de participatie aan cultuur en vrije tijd toegankelijk is voor iedere burger. Lidmaatschap van sportclub en deelname aan sportkampen, schoolactiviteiten of cultuurabonnementen moeten mogelijk zijn voor iedereen.

Werk en sociale economie

Werk is de beste preventie tegen armoede. CD&V zal er werk van maken om voldoende aanbod te creëren van duurzame tewerkstelling voor wie niet onmiddellijk terecht kan in het regulier economisch circuit. Zo’n tijdelijke tewerkstelling moet bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en bijdragen tot doorstroming tot het regulier economisch circuit.

Tielt heeft een zeer lage werkloosheid en veel vacatures. CD&V wenst bijzondere aandacht te besteden aan jongeren die moeilijk een vaste betrekking kunnen vinden.

Bijzondere middelen dienen ingezet te worden voor de tewerkstelling van laaggeschoolden en langdurige werklozen. CD&V pleit in het kader van het lokaal tewerkstellingsbeleid voor een nauwere samenwerking met het beroepsonderwijs en BUSO, hetgeen moet resulteren in meer tewerkstellingskansen voor deze jongeren.

Ook bij de tewerkstellingen bij het lokaal bestuur dient aandacht te worden geschonken aan de tewerkstelling van kansengroepen.

Sociale tewerkstelling, sociale economie

Het lokaal bestuur dient opnieuw een centrale rol te spelen in de uitstippeling van een tewerkstellingsbeleid met bijzondere aandacht voor de zwaksten, personen met een arbeidshandicap ... Hiertoe moeten verschillende initiatieven worden genomen:

Bestaande systemen zoals de tewerkstelling van leefloners of steuntrekkers verfijnen en verbeteren. Zorgen voor meer en betere begeleiding.

Ondersteunen van sociale economieprojecten. Bevoorrechte partners zijn hierbij de Kringwinkel en de Rinkel.

Oprichting van een maatwerkbedrijf voor de Tieltse regio.

De Kringwinkel in de Deken Darraslaan is ongetwijfeld een belangrijke element in de uitbouw van sociale economie-projecten. De Kringwinkel dient de middelen en stimuli te krijgen om zich verder te kunnen ombouwen tot een echt centrum voor sociale economie. Er dient nagegaan te worden in hoeverre een sociaal cafetaria, een klusjesdienst of een sociale kruidenier kan worden opgericht. Het spreekt voor zich dat hiervoor wordt samengewerkt met bestaande organisaties die op het vlak van sociale economie reeds heel wat expertise hebben opgebouwd.

Betaalbaar wonen

De vluchtelingencrisis die losbarstte in de nazomer van 2015 zorgde ervoor dat de stad en het OCMW voor grote uitdagingen stonden. Asielzoekers werden rechtstreeks van de Dienst Vreemdelingzaken naar het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Tielt gestuurd. De Sociale Dienst diende hierop accuraat te reageren en alles in gereedheid te brengen op de komst van nieuwe asielzoekers.

Het OCMW stelde vast dat het vinden van een woning op de private markt moeilijk verliep. Het vinden van een betaalbare en kwalitatieve woning op de huurmarkt voor kwetsbare mensen blijft een moeilijk gegeven. CD&V Tielt pleit voor de verdere investering in sociale woningen, waarbij voldoende rekening gehouden wordt met de sociale mix in verschillende buurten van Tielt, om de meest kwetsbare mensen en gezinnen een kwalitatieve woonst aan te bieden, aan een betaalbare prijs.

We versterken de ondersteuning van het sociaal verhuurkantoor.

Personen met een beperking

In alle beleidsdomeinen dient er volwaardig rekening te worden gehouden met personen met een beperking. Dit geldt zowel voor de toegankelijkheid op het infrastructurele vlak (openbare gebouwen, straten, pleinen, mobiliteit, …) als voor de toegankelijkheid van de dienstverlening.

Het Sociaal Huis moet het proces van maatschappelijke integratie van personen in het algemeen bewaken en dient bijzondere aandacht te schenken aan deze specifieke doelgroep. De dienst- en hulpverlening aan personen met een beperking moet in de komende zes jaar verder worden uitgebouwd en gecoördineerd.

Een aantal maatschappelijke evoluties heeft ook nog eens geleid tot nieuwe noden voor kwetsbare groepen, zoals personen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen en personen met een lichte tot matige mentale handicap. Voor deze personen bestaan er reeds een aantal specifieke voorzieningen die verder door het lokaal bestuur dienen te worden ondersteund.

Vele personen kampen met functionele beperkingen, die hen beletten om adequaat te functioneren in een maatschappelijke context waardoor zij genoodzaakt zijn beroep te doen op professionele ondersteuning. Zo biedt bijv. het activiteitencentrum De Rinkel een aanbod voor deze personen op vier levensdomeinen: ontmoeting, vrije tijd, vorming en arbeid. Het activiteitencentrum wordt sinds een aantal jaren gevoelig financieel en infrastructureel ondersteund door het OCMW en de stad, waardoor het mogelijk werd gemaakt om hun activiteiten sterk uit te bouwen. Deze ondersteuning (of vergelijkbare steun) moet worden bestendigd.

Er is eveneens een samenwerking met Dynamica Meulebeke waarop ook heel wat inwoners van onze stad een beroep doen. Ook deze samenwerking dient te worden verder gezet. Daarnaast dienen de mogelijkheden tot samenwerking te worden onderzocht met andere organisaties en instellingen die zich specifiek richten naar personen met een fysische of psychische beperking (bijv. Mivalti, VZW Opstap, Oikonde, Beschut wonen, …).

CD&V wil in samenspraak met de bestaande sportverenigingen de uitbouw van een structuur voor G-Sport faciliteren en stimuleren.

Het doel van deze samenwerkingen moet er volgens CD&V steeds op gericht zijn dat deze personen op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het spreekt voor zich dat dit kan gepaard gaan met sensibilisatieacties bij de brede bevolking.

Geestelijke gezondheid

Een goede gezondheid is zeer belangrijk om in onze samenleving sociaal en economisch goed te kunnen functioneren. Gezondheid kan niet zomaar omschreven worden als ‘de afwezigheid van ziekte’, het is ook een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Het is het samenspel van biologische factoren, maar evenzeer van de omgeving, de leefstijl en de gezondheidszorg.

Het is niet steeds evident om als lokale overheid hierop in te spelen. Het organiseren van preventieve acties heeft alvast de voorbije jaren haar doel niet gemist. Nieuwe acties dienen dan ook te worden opgezet in samenwerking met andere actoren en met de lokale welzijnsraad. CD&V wenst hierbij dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan de geestelijke gezondheid.

Organisatie: inkanteling van het OCMW in de gemeente

Door de inkanteling of de integratie van het OCMW in de gemeente mag het sociaal beleid en de individuele dienstverlening niet in het gedrang komen, integendeel. Het sociaal beleid mag niet in concurrentie staan tegenover andere beleidsdomeinen. Bij de aanvang van de nieuwe legislatuur moet een uitgebreid sociaal beleidsplan worden opgemaakt dat meteen voorziet in budgettaire garanties.

In het kader van de nieuwe wetgeving omtrent de inkanteling van het OCMW in de gemeente vanaf 2019 wil CD&V er op toezien dat het sociaal beleid krijgt wat het verdient. De OCMW-raad wordt voortaan samengesteld door de leden van de gemeenteraad. Voor de behandeling van de individuele hulpdossiers blijft het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst behouden. De sociale dienst wordt opgenomen in het stadsorganogram.

Daarnaast werd deze legislatuur reeds de goedkeuring gegeven voor de oprichting van een zorgbedrijf. Hierbij wil CD&V zoeken naar optimale samenwerkingen met andere actoren in Tielt of omliggende gemeenten en steden.

CD&V heeft de overtuiging dat we deze zorgvereniging publiek dienen te houden om de focus te bewaren op betaalbare en kwalitatieve zorg, naast de commerciële zorgaanbieders.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.