Voor een stabiel en betrouwbaar bestuur

CD&V kiest voor de weg vooruit, een beleid dat zoekt naar oplossingen met een sterke ploeg. Een ploeg met kennis, contacten en ervaring. Een ploeg met draag- en slagkracht die het beste bundelt van alle mensen met de goeie wil om vooruit te gaan. De weg vooruit, dat is de weg naar zorgen voor jezelf en elkaar met meer WIJ voor een sterker ik. Naar een buurt waarin je jezelf kan zijn en je buren kent, naar veilige en leefbare wijken, naar een warme thuis van en voor iedereen. De weg vooruit loopt langs respect voor mekaar en de natuur, langs het gezond verstand en de zotste dromen. Wij kiezen voor de weg vooruit naar een samenleving waar iedereen mee is.

Financiën en budget

 • Zuinig beheer stadsfinanciën
 • Geen verhoging gemeentebelastingen
 • Herinvoering renovatiepremie

Leefbaar en veilig verkeer

  Vlotte ontsluiting van Tielt

 • Aanleg zuidwestelijke ring tussen Meulebeekse- en Pitytemsesteenweg
 • Vlotte doorstroming op Noorderring door herbekijken afstelling verkeerslichten en aanleg fiets- en voetgangersbrug (100% gesubsidieerd door Vlaams Gewest)

  Leefbaar verkeer in centra

 • Weren van doorgaand verkeer
 • Verkeersarmer centrum en sluip- en doorgaand verkeer tegengaan
 • Herinrichting van de centrumstraten
 • Overname gewestwegen om deze wegen verkeersveiliger te maken met betere fietspaden
 • Volledig vernieuwde stationsomgeving met ondertunneling spooroverweg
 • Duurzaam parkeerbeleid met vlot bereikbare ondergrondse centrumparking op collegesite
 • Gelijkstellen van verschillende snelheidsregimes en aanpassing van de inrichting van de weg
 • Betere coördinatie en communicatie bij wegenwerken
 • Betere openbare vervoersverbindingen met de deelgemeenten

  Fietsplan voor Tielt voor een sterke stimulering van het fietsverkeer via veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen:

 • Snelle oplossingen realiseren: drempels wegnemen, verkeerd geplaatste paaltjes verwijderen, smalle fietsstroken verbreden, zachte ondergrond verharden
 • Verbindingen realiseren tussen alternatieve fietspaden en meer doorsteken voor fietsers en voetgangers
 • Ontbrekende schakels oplossen en aanleggen
 • Schoolomgevingen fietsvriendelijk maken
 • Veilige fietsverbindingen tussen deelgemeenten en buurgemeenten
 • Fietsverbindingen in de centrumstraten veilig maken
 • Meer en veilige fietsstallingen in centra en aan station
 • Fietsvriendelijke maatregelen (fietsdeelsysteem aan station, goede opvolging van fietsknelpunten, fietsacties)

  Toegankelijke voetpaden (systematische heraanleg, geen hinderende obstakels)

Zorg voor elkaar – zorg op maat van iedereen

  Dienstverlening

 • Sociaal Huis als één-loket met bredere toegangsuren
 • Opwaardering Lokale Welzijnsraad (met alle welzijnsorganisaties) als voorbereiding sociaal beleid

  Geïntegreerde aanpak armoedebeleid

 • Proactieve aanpak waarbij hulpverleners actief mensen in noodsituatie opzoeken
 • Buurtgericht aanbod aan dienstverlening voor centrum Tielt met Luna di Tanneke als ontmoetingsplek voor ouders en kinderen
 • Bijzondere aandacht voor kinderarmoede en bij alleenstaanden

  Seniorenbeleid

 • Aandacht voor senioren op verschillende beleidsdomeinen
 • Tieltse Ouderenadviesraad als advies- en overlegorgaan

  Wonen en zorg

 • Behoud van betaalbare en kwalitatieve zorg in ouderenvoorzieningen
 • Coördinatie thuis- en gezinszorg
 • Thuiszorgcoördinator werkt zorgpakket uit voor elke aanvrager
 • Uitbreiding mantelzorgpremie om thuiszorg te stimuleren
 • Ondersteuning Dienstencentrum ’t Vijverhof voor dagbesteding senioren
 • Bouw nieuw dagverzorgingscentrum
 • Uitbreiding van kortverblijf met verschillende plaatsen
 • Kwalitatieve inrichting Woonzorgcentrum Deken Darras
 • Bijkomende assistentiewoningen en renovatie serviceflats door OCMW

  Kind- en jongerenbeleid

 • Huis van het Kind als centraal aanspreekpunt voor preventieve gezinsondersteuning in Sociaal Huis en Luna di Tanneke
 • Huiswerkbegeleiding voor leerlingen in zowel Dierdonk als Tielt-centrum

  Sociale integratie

 • Zorgcoördinator met zorgpakketten op maat voor alle doelgroepen
 • Dakloosheid vermijden door goed evenwicht tussen doorgangs-, crisis- en LOI-woningen
 • Stimulering ontwikkelingssamenwerking en onderbouwing Noord-Zuidbeleid
 • Participatie aan cultuur en vrije tijd mogelijk maken voor iedere inwoner

  Werk en sociale economie

 • Nauwere samenwerking met het beroepsonderwijs en BUSO
 • Bestaande systemen zoals de tewerkstelling van leefloners en steuntrekkers verfijnen en zorgen voor betere begeleiding
 • Ondersteunen van sociale economieprojecten met de Kringwinkel en De Rinkel.
 • Oprichting van een maatwerkbedrijf voor de Tieltse regio
 • Oprichting nagaan van een sociaal cafetaria, een klusjesdienst of een sociale kruidenier

   Betaalbaar wonen

 • Verdere aansnijding van woongebieden en investering in sociale woningen
 • Versterking van de ondersteuning van het sociaal verhuurkantoor

  Personen met een beperking

 • Rekening houden met zowel toegankelijkheid van infrastructuur als van de dienstverlening
 • Samenwerking met andere organisaties en instellingen
 • Uitbouw van G-sport stimuleren in samenspraak met sportverenigingen

  Geestelijke gezondheid

 • Preventieve acties in samenwerking met andere organisaties en met de lokale welzijnsraad

Ondersteuning wijk- en buurtwerkingen

 • Ondersteuning van wijkwerkingen en vrijwilligers in eigen buurt of wijk voor:
 • Organisatie straat- of wijkfestiviteiten
 • Kleine investeringen (bij gedragen wijkwerkingen)
 • Onderhoud van de buurt (door vrijwilligers in ruil voor materiaal)

Draagvlak en vooruitgang nodig voor Collegesite

 • Verderzetting huidig project (winkel-wandelboulevard tussen Kortrijkstraat en Ieperstraat, ruime ondergrondse parking, nieuwe woongelegenheden en winkels met grotere oppervlakte) mits aandacht voor betere mobiliteit en realisatie groene as met uitbreiding stadspark over huidige Patersparking tot aan tuin Minderbroedersklooster.

Nutsvoorzieningen

 • Stop doven nachtverlichting en overschakelen naar LED-verlichting
 • Systematisch onderhoud rioleringen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel
 • Duurzaam energieverbruik openbare gebouwen

Milieu en afval – Een Tielts beleid dat duurzaam is

 • Aandacht voor netheid met aanpak zwerfvuil en sluikstorten door controles en sancties
 • Duurzame omgeving
 • Degelijk onderhoud van openbaar groen
 • Ondersteuning van acties bebloemingscomités
 • Bermbeheer met tijdig maaien van de straatbermenNatuurvriendelijk onderhoud en boombeheerUitbreiding groenzones
  • Speelruimte in Aarsele

  • Groene begraafplaatsen

  • Aanleg stadsrandbos en landschapspark waarbij we inspelen op opportuniteiten, subsidies en giften

  • Inventarisatie binnentuinen en privaat groen in de stad

  • Ondersteuning volkstuinparken

  • Uitbreiding stadspark over huidige Patersparking tot aan tuin Minderbroedersklooster

 • Nette stad tegen zwerfvuil – Respect voor het leefmilieu
  • Sensibilisering van de bevolking
  • Aanpakken zwerfvuil d.m.v. controles en sancties (GAS-boetes)
  • Ondersteuning zwerfvuilacties en vrijwilligers die in eigen buurt een bepaalde zone schoon houden
 • Betaalbare afvalinzameling
  • Afvalophaling via ondergrondse glasbollen, camerabewaking en ophaling grof huisvuil aan huis
  • Afvalcontainers in deelgemeenten

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

  Ruimte voor ondernemen

 • Aanpak leegstand
 • Dringend bijkomende industrieterreinen met uitbreiding industriezone Noord en regionaal bedrijventerrein Huffesele

   Ruimte voor wonen

 • Aansnijding woonuitbreidingsgebieden Zuid (achter station), Monteval-Zuiderring, Driesstraat-Felix D’Hoopstraat
 • Uitwerking van stedenbouwkundige visie omtrent de inplanting van meergezinswoningen en behoud van groen
 • Opmaak gabarietenplan om de toegelaten bouwhoogten in het centrum te reglementeren
 • Extra aanbod van sociale kavels in woonuitbreidingsgebieden tussen WIngensesteenweg en Schuiferskapelsesteenweg en tussen Baudeloostraat en Pastorijstraat in Aarsele
 • Ondersteuning woonwinkel als aanspreekpunt voor de inwoner

  Ruimte voor groen

 • Groenontwikkeling in WUG Zuid met speelbos (5 ha) en stadsrandbos (20 ha)
 • Uitbouw landschapspark met recreatieve sportvoorzieningen langs Zuiderring

  Ruimte voor handel

 • Uitwerking onderbouwde en integrale visie omtrent winkelbeleid
 • Duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel creëren
 • Toegankelijk aanbod voor consumenten waarborgen
 • Versterking leefbaarheid stadskern en kernwinkelgebied met stimulering van kleinhandel

Aandacht voor ondernemen – buurtwinkels – lokale economie

 • Uitwerken van een plan tot citymarketing
 • Ondernemersvriendelijk beleid om ondernemers en zelf­standigen maximale kansen te geven
 • Aantrekkelijke en nette stad met investeringen in openbaar do­mein (straatmeubilair, (kerst)verlichting…)
 • Opwaardering kerngebied en leegstand handelspanden terugdringen met positief beleid, subsidiëring en sanctionering
 • Inspraak ondernemers
 • Doeltreffende ondersteuning en subsidiëring van de stad en efficiëntie en digitalisering
 • Collegesite met grotere winkelketens als trekkers met aandacht voor winkelbeleving en mobiliteit
 • Ruimte voor kort parkeren in kernen, lang parkeren, comfortabele fietsstallingen en goed aangeduide laad- en loszones
 • Duidelijke bewegwijzering van de parkeermogelijkheden
 • Heraanstelling ambtenaar Lokale Economie als aanspreekpunt
 • Lokale en regionale ondernemers zoveel mogelijk de kans geven deel te nemen aan openbare aanbestedingen van de stad, lokaal aankopen stimuleren, korte ketenprojecten promoten
 • Wegenwerken op elkaar afstemmen en duidelijk commu­niceren
 • Mobiliteitsknooppunten oplossen in samenspraak met de handelaars
 • Duidelijk communiceren met handelaars over grote evenementen en openbare werken
 • Bijkomende lokale bedrijventerreinen en uitbreiding industriezone Noord
 • Goed beheer van de bedrijventerreinen op vlak van signa­lisatie, onderhoud en veiligheid en inbraakpreventie

Cultuur en verenigingsleven

 • Afwerking renovatie CC Gildhof als modern en toegankelijk cultuurcentrum
 • Verhoging subsidiebedrag verenigingen
 • Activiteiten verenigingen worden meegenomen in programmatie Cultuurcentrum
 • Nood aan repetitieruimten, (kleine en grote) concertzalen en tentoonstellingsruimten
 • Via projectwerking vernieuwende initiatieven mogelijk maken
 • Maximale ondersteuning samenwerking verenigingen

Flankerend onderwijsbeleid – Centralisatie academies

 • Promotie van Tielt als scholenstad
 • Geregeld overleg met alle scholen(groepen)
 • Promotie van duaal leren om arbeidskrapte tegen te gaan
 • Uitbreiding en centralisatie academies op Tiltex-site (tussen Bruggestraat en Europahal) met open verbinding naar Tuin De Brabandere

Land- en tuinbouw

 • Systematisch onderhoud en herstel landelijke wegen
 • Strategisch geplaatste bufferbekkens voor watervoorraad
 • Aanpak zwerfvuil
 • Specifiek landbouwloket bij de stad
 • Ondersteuning korte ketenproducten rechtstreeks van boer naar klant
 • Ondersteuning Boerenmarkt en overleg naar ideale locatie
 • Behoud van de open ruimte
 • Opvolging leegstaande hoevegebouwen en plaats voor aan landbouw gerelateerde activiteiten
 • Uitbouw van een zorgboerderij

Jeugd – Kinderopvang

 • Meer inspraak van jongeren bij het beleid via o.a. jeugdraad
 • Bevraging jeugdbewegingen om aanbod jeugddienst te verbeteren
 • Uitgave brochure met volledig aanbod voor jongeren
 • Aanbieden van jeugdwerk om Tieltse jongeren op te leiden en tekort aan animatoren op te lossen
 • Voldoende theatervoorstellingen gericht naar kinderen en jongeren in cultuurcentrum
 • Ondersteuning buitenschoolse kinderopvang als steun voor jonge gezinnen

Sport

 • Zwembad renoveren en nieuwbouw onderzoeken met buurgemeenten en/of commerciële partners
 • Aankoop terreinen Watewy
 • Gedeeld gebruik van alle sportinfrastructuur nastreven
 • Online reservatiesysteem
 • Permanentie in sportdienst tijdens vakantieperiode
 • Voorzien van bijkomende recreatieve voetbalterreinen
 • Elektronisch aankomstsysteem voor atletiek
 • Realisatie openbaar basketterrein
 • Degelijk onderhoud openbare sportterreinen
 • Ondersteuning sportclubs voor een kwaliteitsvolle sportparticipatie
 • Sportdienst als partner van sportclubs bij organisatie van evenementen
 • Ondersteuning van sportraad als echte open inspraakstructuur
 • Oprichting cel vrijwilligers voor extra hulp bij organisaties

Toerisme en feestelijkheden, recreatie, evenementen en Europese gedachte

 • Creatie sfeervolle en gezellige centra en straten
 • Verderzetting activiteitenprogramma’s Tielt Zomert en Tielt Wintert samen met activiteiten van de verenigingen
 • Vijfjaarlijkse Europastoet in ere herstellen
 • Tieltse inwoners dichter bij Europese gedachte betrekken
 • Oproep om bezoekers uit zustersteden bij inwoners te laten logeren tijdens Europafeesten
 • Opwaardering rol Huis Mulle de Terschueren

Brandweer, politie en veiligheid

 • Realisatie nieuwe brandweerkazerne
 • Wijkagenten als aanspreekpunt per buurt
 • Overlast zoals sluikstorten, vandalisme en graffiti bestraffen met GAS-boetes
 • Stop doven nachtverlichting
 • Ondersteuning van ambulancedienst in Tielt

ICT, informatie en communicatie

 • Tijdig informeren van inwoners bij onderhoudswerken
 • Uitbouw digitaal loket
 • Digitale informatieborden in elke gemeente
 • Strikte opvolging opmerkingen meldpunten
 • Vaste persoon met ombudsfunctie voor deelgemeenten

Aarsele

 • Heraanleg Neringenstraat met veilige aansluiting fietspad in centrum
 • Uitbreiding van groenzone en speelruimte in Aarsele (o.a. achter Oud Gemeentehuis en JOC)
 • Evaluatie verkeerscirculatie in centrum en creatie van bijkomende parkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen
 • Invoering verkeersvrije schoolstraat bij start en einde schooltijd
 • Onderhoud landelijke wegen met o.a. Kazernestraat, Appelstraat en Lammekensstraat
 • Oprichting van een bewonersplatform Aarsele

Kanegem

 • Heraanleg Neringenstraat met vrijliggend fietspad
 • Bouw ontmoetingscentrum met nieuwe jeugdlokalen en openbaar toilet
 • Streven naar bouw van serviceflats
 • Oprichting van een dorpsraad
 • Oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s

Schuiferskapelle

 • Uitbreiden aanbod speeltoestellen (Drie Wilgen, jeugdlokalen, dorp)
 • Uitbreiden vakantieopvang en mogelijkheden buitenschoolse kinderopvang onderzoeken
 • Overdekte fietsenstalling op dorpsplein met oplaadpunt(en)
 • Grondige renovatie jeugdlokalen
 • Aanpakken parkeerproblematiek voetbalveld

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.