Mobiliteit is een zeer populair thema. Elke inwoner is er dan ook bij betrokken. Een goede mobiliteit balanceert voortdurend tussen de vraag voor een vlotte verkeersafwikkeling naar woon- en werkzones, winkels en bedrijventerreinen enerzijds en de vraag voor veilige woonbuurten en schoolomgevingen anderzijds. Een goede verkeersorganisatie verzoent een goede ontsluiting van de stad met veilig verkeer in de verschillende centra. Een belangrijke evenwichtsoefening.

Ook in de afgelopen bestuursperiode was mobiliteit een veelbesproken thema, niet steeds met het gewenste resultaat. Daarom presenteert CD&V een actieplan voor een betere ontsluiting van Tielt, leefbare centra, veilige fietsverbindingen en toegankelijke voetpaden.

 1. De ontsluiting van Tielt

Mensen die frequent de autowegen gebruiken, zullen het met CD&V eens zijn dat het mobiliteitsprobleem de laatste jaren is toegenomen. Het toenemend verkeer, samen met het vracht- en traag verkeer, verhogen de ochtend- en avondfiles op de verbindingswegen.

Tielt moet prioritair inzetten op een betere ontsluiting van haar grondgebied.

De ontsluitingswegen van Tielt zijn gewestwegen die beheerd worden door de Vlaamse overheid. Daarvoor is een goede samenwerking met het Vlaams Gewest en het Agentschap Wegen en Verkeer noodzakelijk zodat beide visies kunnen verzoend worden.

Het gegeven dat de snelwegen niet in de directe omgeving van Tielt werden aangelegd en er eerst nog + 15 km op secundaire wegen moet worden afgelegd om de snelwegen te bereiken, heeft Tielt in haar groei vertraagd.

Na de voltooiing van de zuidoostelijke tangent in 2009 is de realisatie van de zuidwestelijke ontsluiting de absolute prioriteit. De zuidwestelijke tangent verbindt de Pittemsesteenweg met de Meulebeeksesteenweg en vormt het laatste deel van de zuidelijke omleidingsweg.

Ondanks het feit dat in 2012 toenmalig Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits de opdracht gaf om de procedure voor de aanleg van de zuidwestelijke tangent formeel op te starten met de opmaak van de startnota en het project voor een eerste keer op te nemen op het investeringsprogramma 2012-2014 van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) (350.000 euro in 2014 voor de aankoop van de gronden, later nog eens 3,5 miljoen euro voor de eigenlijke aanleg) werd de procedure de afgelopen bestuursperiode niet verder gezet.

Het is zeer belangrijk dat de talrijke procedures en onderzoeken die nog dienen doorlopen te worden, goed opgevolgd worden zodat kan overgegaan worden tot de realisatie ervan. CD&V vindt het ook belangrijk dat Tielt en buurgemeenten Pittem, op wiens grondgebied een groot stuk van deze Ring is ingepland, en Meulebeke, voor de ontsluiting van bedrijventerrein Haandeput mee betrokken worden in de verdere stappen in dit project.

De gezamenlijke Gemeentelijke Begeleidingscommissie met Pittem en Tielt dient terug heropgestart te worden.

De deze legislatuur voorgestelde verbreding van de landbouwweg Sint-Amandstraat tot ringweg is een halfslachtige oplossing aangezien het verkeer dan door een bochtige weg naar een industriezone (met veel dwarsverkeer van heftrucks) wordt gestuurd en het vooral de Vlaamse goedkeuring van de noodzakelijke aanleg van de zuidwestelijke tangent op de lange baan dreigt te schuiven.

Nu de verbreding van de Sint-Amandstraat door een verkeerd gekozen procedure niet onmiddellijk kan gerealiseerd worden, dient opnieuw alle prioriteit gegeven te worden aan de aanleg van de zuidwestelijke tangent als enige en echte oplossing om het zwaar en doorgaand verkeer rond Tielt in plaats van door Tielt te sturen.

CD&V wenst dynamischere verkeerslichten en een fietsers- en voetgangersbrug aan de Noorderring

Na de werken op de Ringlaan staan soms ellenlange files in verschillende richtingen aan de verkeerslichten. Bovendien vluchten autobestuurders het stadscentrum in of zoeken kleinere gemeentewegen op. Dit leidt tot heel wat gevaarlijke situaties door gefrustreerde bestuurders.

De verkeerssituatie heeft meerdere oorzaken. De verkeerslichten zijn nog niet optimaal afgesteld. Sommige fases kennen heel korte doorrijtijden. Het aantal voorsorteerstroken aan de verkeerslichten is verminderd waardoor het doorgaand en afslaand verkeer elkaar ophouden en er zijn aparte groenfases voor fietsers ook als die niet aanwezig zijn.

De belangrijkste oplossing voor het doorstromingsprobleem is een verkeerslichtenregeling waarbij dynamischer ingespeeld wordt op het aanwezige verkeer via de informatie van detectoren op de kruispunten. Met de drukknop kunnen wachtende voetgangers en fietsers vlot en veilig oversteken. Slimmere verkeerslichten voor een vlottere doorstroming dus.

Naast een betere inrichting van de kruispunten voor een vlotter verkeer op de Noorderring dient het sluipverkeer in de centrumstraten van de stad geweerd te worden.

CD&V Tielt wenst ook een fiets- en voetgangersbrug over de Noorderring voor een veilige oversteek. Bovendien kunnen we hiervoor 100% subsidiëring krijgen van de Vlaamse Overheid. Hierdoor zullen ook minder groenfases nodig zijn bij de kruispunten voor fietsers en voetgangers wat ook de doorstroming op de Noorderring zal verbeteren.

CD&V Tielt pleit ook voor de opwaardering van de weg Tielt – Ruiselede – Aalter naar de categorie Primaire Weg I met aparte rijstroken of ventwegen voor traag verkeer. Zo kan het verkeer vanuit Tielt vlotter naar de E40 afgeleid worden.

Na de afronding van het regionaal bovenlokaal vrachtroutenetwerk door de Vlaamse overheid, pleit CD&V voor de opmaak van een lokaal vrachtroutenet om het zwaar verkeer uit Tielt te loodsen. Zowel voor het gewoon werkverkeer als voor onze ondernemingen is een goede aansluiting met de autosnelwegen zeer belangrijk.

Elke gewestelijke ontsluitingsweg tenslotte dient vrijliggende fietspaden te verkrijgen.

2. Leefbare centra

Tielt wordt nog geconfronteerd met zwaar en doorgaand verkeer in het centrum. Het zwaar doorgaand verkeer moet uit het centrum van onze stad worden geweerd. De realisatie van de zuidoostelijke tangent van de Zuiderring in 2009 was hierbij een eerste stap. Alles dient in het werk gesteld te worden om zo snel mogelijk de zuidwestelijke tangent, het laatste stukje van de ring rond Tielt, gerealiseerd te krijgen. De bouw van de zuidwestelijke tangent is dus zowel voor de ontsluiting van Tielt als voor de verkeersveiligheid in het centrum van de stad heel belangrijk. Met de zuidwestelijke tangent kan het lokaal bedrijventerrein Huffesele en enkele honderden wooneenheden beter ontsloten worden, kan het zwaar en doorgaand verkeer uit het centrum geweerd worden en kan het mobiliteitsplan verder uitgevoerd worden.

Het is niet meer van deze tijd dat gewestwegen met doorgaand verkeer nog steeds het centrum van Tielt doorkruisen langs de verschillende scholen (Deken Darraslaan, Sint-Michiel- en Stationsstraat, Conventieweg, Felix D’Hoopstraat, …). Stad Tielt wenst deze gewestwegen geleidelijk aan van het Vlaams Gewest over te nemen om deze wegen verkeersveiliger te maken en veilige fietsverbindingen aan te leggen. Zo kan Tielt werk maken van de herinrichting van de centrumstraten om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid en de bereikbaarheid in het centrum en de schoolomgevingen te verbeteren. In afwachting hiervan dienen tijdelijke maatregelen genomen te worden om het niet-bestemmingsvrachtverkeer uit het centrum te houden.

We streven naar een verkeersarmer centrum waarbij we het autoverkeer proberen te ontraden voor korte verbindingen en waarbij we het sluip- en doorgaand verkeer absoluut tegengaan.

CD&V streeft naar meer éénheid en gelijkheid in de centra met minder verkeersborden en versnippering van snelheidsregimes. We harmoniseren de zones 30 en de verschillende snelheidsregimes in het centrum. De snelheidsregimes dienen ook duidelijker af te lezen zijn door de inrichting van de wegen (leesbaarheid van de weg).

We zorgen voor een betere coördinatie en communicatie bij wegenwerken. De staat van de wegen wordt regelmatig gecontroleerd en het onderhoud van het wegdek gebeurt tijdig en volgens een planmatige aanpak.

We streven naar een dynamische regeling bij alle verkeerslichten en zoeken oplossingen om de spitsuren in het verkeer tegen te gaan. Hiervoor gaan we ook in gesprek met de verschillende schoolgemeenschappen.

Wat het openbaar vervoer betreft dienen de verbindingen met de deelgemeenten verbeterd te worden. Indien de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn een onvoldoende aanbod kan organiseren, onderzoekt de stad zelf aanvullende oplossingen. De stad maakt verder werk van bushaltes op alle gemeentelijke wegen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We zien het concept van de vervoerregio Midwest als een opportuniteit waarbij de besturen voor het eerst de kans krijgen om van dichtbij het openbaar vervoer voor hun regio te helpen maken. Het gaat om een regionaal mobiliteitsplan waardoor het noodzakelijk is om over de eigen gemeentegrenzen heen te kijken.

Het stationsplein fungeert als centraal mobiliteitspunt waar elke vervoersmodus aanwezig is en op elkaar afgestemd is (openbaar vervoer, autoparking, grote en veilige fietsparking, huur- en deelfietsen).

De stationsbuurt is tijdens de ochtend en avond één van de drukkere punten in Tielt en creëert soms gevaarlijke situaties zowel voor voetgangers, fietsers als autobestuurders. Een herorganisatie en opwaardering van de stationsbuurt is een belangrijke prioriteit. We zorgen ervoor dat de bussen van De Lijn vlotter hun stopplaats kunnen bereiken en terug verlaten.

Ook moeten de drie parkings die zich aan de voor- en achterkant van het station bevinden, zowel links als rechts van het station, herorganiseerd worden tot één grote parking. Een voldoende en gratis parkeergelegenheid voor de pendelaars moet gegarandeerd blijven.

Het stationsgebouw zelf met zijn faciliteiten (loket, toilet) dient de ganse dag toegankelijk te zijn. Een samenwerking tussen de NMBS, Infrabel, De Lijn, huur- en deelfietsen samen met een sociale economieproject dient dit opnieuw mogelijk te maken.

Een vlotte verbinding tussen woon- en werkgelegenheid is belangrijk wanneer een gezin kiest om in onze stad te wonen. Daarom is een vlotte treinverbinding naar de grotere steden een belangrijk element om te kiezen voor Tielt. Vanuit het Tieltse station kan er dagelijks elk uur een trein genomen worden richting Gent en Lichtervelde-De Panne. Het treinaanbod in het station van Tielt dient uitgebreid te worden. Tielt dient ervoor te ijveren dat de rechtstreekse spoorlijn tussen de stations van Roeselare en Tielt/Gent-Sint-Pieters hierbij zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

Kustgemeenten zoals Oostende, Blankenberge, Knokke hebben hun eigen IC-trein wat betekent dat ze elk een uur een rechtstreekse verbinding naar Brussel aanbieden. De Panne biedt dat aanbod nog niet aan. Aangezien De Panne - Tielt - Gent - Brussel voor ons een belangrijke as is, moet het stadsbestuur de nodige stappen ondernemen om in de toekomst IC-treinen te laten aanbieden van De Panne naar Brussel. Bijgevolg kunnen we ook een vlottere verbinding naar onze luchthaven in Zaventem garanderen.

Er moet een duurzaam parkeerbeleid worden gevoerd. De beschikbare centrumparkings op de Collegesite, Patersparking, Gen. Maczekplein en Rameplein moeten maximaal worden benut. CD&V pleit voor een grote ondergrondse centrumparking onder het nieuwe project op de Collegesite die voor iedereen vlot bereikbaar is.

De bestaande parkings dienen goed aangeduid te worden. De grote borden van de geplaatste parkeerroute met bewegwijzering worden op termijn vervangen door borden met een kleiner formaat met een eigen Tieltse huisstijl. Dergelijke grote borden zijn enkel aan de invalswegen noodzakelijk waar de bezoeker de beste keuze bepaalt om de juiste parkeerhaven te bereiken.

In de winkelstraten wordt het kortparkeren verder gestimuleerd en worden er voldoende laad- en loszones voorzien. In overleg met de scholen wordt het parkeerprobleem rond de schoolgebouwen opgelost. We zorgen tevens voor voldoende parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. We ontwikkelen éénduidige parkeerzones met blauwe zones.

Waar ondanks de inspanningen die de stad doet, heel wat weggebruikers zich niet houden aan de snelheidsbeperkingen, wordt ook sanctionerend opgetreden door meer snelheidscontroles uit te voeren. We pleiten voor een Verkeersbrigade van de Lokale Politie op de fiets voor een duidelijkere aanwezigheid in het straatbeeld. We schakelen stadswachten in voor sensibilisering en controle van de voetpaden. De stadsdiensten volgen opmerkingen vlot op.

Bijzondere aandacht moet ook te gaan naar mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer of die zich niet (meer) zelf met de wagen kunnen verplaatsen. De Minder Mobielen Centrale geeft hierop een passend antwoord. Doordat het OCMW de helft van de kosten voor de gebruikers rechtstreeks ten laste neemt, is deze dienstverlening voor de gebruiker ook betaalbaar. Deze ondersteuning vanuit het OCMW moet onverminderd worden voortgezet en het zoeken van bijkomende chauffeurs wordt verder aangemoedigd. We faciliteren de Diensten Aangepast Vervoer (rolstoelvervoer). Het stadsbestuur heeft op het openbaar domein steeds oog voor personen met een mobiliteitsbeperking en gaat na welke bijkomende maatregelen kunnen genomen worden voor blinden, slechtzienden en mindermobielen, zeker in de stationsomgeving.

Voor de realisatie van een goed mobiliteitsbeleid in Tielt dient enerzijds de ontsluiting van onze stad verbeterd te worden. De ervaring bij het intensief lobbywerk bij de hogere overheden van onze CD&V-mandatarissen is hierbij een enorm pluspunt. Anderzijds zullen ook mobiliteitskeuzes in het centrum van Tielt en zijn deelgemeenten moeten genomen worden. De juiste afweging tussen een vlotte doorstroming en een veilige en leefbare verkeerssituatie is daarbij van groot belang. CD&V vindt het belangrijk dat voor de te kiezen mobiliteitsoplossingen een voldoende draagvlak bestaat. Daarom is een goed werkende verkeerscommissie nodig als adviesorgaan met experten, vertegenwoordigers van de scholen en verenigingen en andere geïnteresseerden om de betrokkenheid en het draagvlak over mobiliteitsvraagstukken te vergroten.

3. Fietsplan

CD&V vindt het heel belangrijk om het fietsverkeer te stimuleren en om de “zwakke” of “zachte” weggebruikers te beschermen. Hiertoe namen de CD&V-mandatarissen reeds maatregelen zoals de invoering van het beperkt eenrichtingsverkeer (fietsers in beide richtingen door eenrichtingsverkeer) en een zone 30 in het centrum en in de schoolomgevingen. De invoering van de zone 30 dient grondig te worden geëvalueerd.

CD&V Tielt ijvert voor een leefbare en veilige stad, waarbij het fietsverkeer aangemoedigd wordt via veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen en het aantal autokilometers en zeker het aantal korte ritten vermindert. Als het aantal fietsers en voetgangers zichtbaar toeneemt, krijgen we een rustige, veilige en aangename stad. En fietsers en voetgangers doen er ook zelf voordeel mee, beleven er plezier aan en zien hun gezondheid erop vooruit gaan.

Tielt beschikt over een vrij compact centrum waarbij alle openbare en commerciële functies op fiets- en wandelafstand van elkaar liggen: de sporthal, het cultuurcentrum, het station, de lagere en middelbare scholen, het Sint-Andriesziekenhuis, het stadhuis, de academies, de Europahal, de winkelstraten, kinderopvang Tanneke,… liggen op korte afstand van elkaar. ‘Koning Fiets’ dient dan ook een belangrijke plaats in te nemen in een verkeersveilige mobiliteit in het centrum van de stad. We ijveren voor een sterkte stimulering van het fietsverkeer om de zwakke weggebruikers te beschermen.

Fietsen naar school, naar het werk of naar de winkel kan maar aangemoedigd worden als we ook een veilige en aantrekkelijke route kunnen aanbieden. We streven naar goede en veilig uitgeruste fietspaden en fietsverbindingen.

Om een goed zicht te krijgen op de actuele toestand van de fietsverbindingen stellen we een fietswegenanalysekaart voor Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle voor. 

De gebruikte kleurcodes zijn:

 • Blauw: fietswegels of trage wegen (ook verbindingen tussen de wijken die kunnen gebruikt worden door fietsers)
 • Groen: fietspad aanwezig en in goede staat
 • Rood: geen fietspad aanwezig of in slechte staat
 • Paars: missing link/ontbrekende fietspaden noodzakelijk voor vlotte fietsverbindingen
 • Rode ballonnetjes: oplijsting van de knelpunten (eventueel met foto) en voorgestelde oplossing

 

Daarnaast werken we aan een fietsactieplan waarbij zowel maatregelen op korte termijn als op lange termijn in gang worden gezet:

 • Eerst realiseren we de quick wins (snelle winsten). Met weinig middelen kunnen op korte tijd heel wat ongemakkelijke situaties voor fietsers weggewerkt worden: drempels wegnemen of uitvlakken, verkeerd geplaatste paaltjes verwijderen, smalle fietsstroken verbreden, zachte ondergrond verharden, …

                bijv. doorsteek Kistestraat-Gierigaardstraat (parking WZC Deken Darras

 • Verdere inventarisering en opwaardering van trage wegen. Er moet worden gestreefd om een zo veilig mogelijk netwerk van trage wegen voor verplaatsingen te voet of per fiets te realiseren. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.
 • Verbindingen realiseren tussen alternatieve fietspaden - Meer doorsteken voor fietsers en voetgangers, bijvoorbeeld:
  • Verbinding Lammersakker met Ruiseleedsesteenweg
  • Randparking-Pontweg: op rond punt nu geen fietsersverbinding met de Ringlaan
  • Alternatief Van Zandvoordestraat als fietsvriendelijke verbinding
  • Fietsers doorlaten bij doodlopende straten (ook aanduiden met bewegwijzering). 
 • Ontbrekende schakels (missing links) oplossen, bijvoorbeeld:
  • Sint-Janstraat: fietspad ontbreekt op laatste stuk naar Ring toe (prioritair) 

  • Europalaan: missing link

  • Link tussen Zuiderring en wijk Meerlaantjesstraat

  • Fietspad langs spoor tussen Wittestraat en Bedevaartstraat

 •  Schoolomgevingen fietsvriendelijk maken (in samenwerking met scholen)
  • Daarnaast moeten we de schoolomgevingen veiliger maken. Het invoeren van schoolstraten is hierbij een belangrijke oplossing. Hier is de bedoeling dat de straat wordt afgezet tijdens het begin van de schooldag en tijdens de avond zodat er geen doorgaand verkeer kan passeren. Op die manier kunnen we ouders aanmoedigen om de fiets te nemen en creëren we op wandelafstand van de school een veilige parking. Ouders kunnen de wagen kort parkeren om hun kindje(s) uit te zwaaien en de opvoedster/leerkracht wacht de leerlingen op om samen met hen veilig naar de schoolpoort te wandelen.
 • Veilige fietsverbindingen met de deelgemeenten: Realisatie van vrijliggende fietspaden langs gewestwegen (verantwoordelijkheid Agentschap Wegen en Verkeer)
  • Prioriteit aan verbinding met Aarsele (Deinsesteenweg (gepland in 2019) - nieuw fietspad langs spoorweg)
  • Schuiferskapelsesteenweg
  • Kanegemstraat (deels te realiseren met uitbreiding Industriezone Noord tot kruispunt met Caloenstraat)
  • Neringenstraat
  • Stationsomgeving
 • Veilige fietsverbindingen met de buurgemeenten:
  • Realisatie van vrijliggende fietspaden langs gewestwegen (in samenwerking en onder verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer)
  • Wakkensesteenweg
  • Egemsesteenweg
  • Marialoopsesteenweg
  • Spoorwegbedding naar Meulebeke: alleen bij goede ontsluiting aan beide kanten
 •  Gebruiksvriendelijker maken van de bestaande verbindingen. Fietsverbindingen in centrumstraten veilig maken (Wat zijn de meest gebruikte of meest bevraagde fietsverbindingen om eerst aan te pakken?)
  • Gewestwegen IN het centrum: verhoging fietspad en voetpad zoals bijv. in Conventieweg, Kasteelstraat, …
  • Felix D’Hoopstraat fietsvriendelijker maken
  • Gemengd verkeer in Sint-Michielstraat en Stationstraat
  • Gruuthusestraat: mooi aangelegd fietspad
  • Fietsverbindingen rond sporthal en sportcentrum verbeteren
  • Kruispunt Conventieweg, Europalaan, Felix D’Hoopstraat, Beneluxlaan: gevaarlijk punt veiliger maken
  • Meer vertragende maatregelen (zoals Beneluxlaan)
  • Stationsplein fietsvriendelijk maken
  • Realisatie uitnodigende fietsbrug over de Noorderring
 •  Verkeersreglementering
  • Consequente invoering beperkt eenrichtingsverkeer (fietsers in beide richtingen door éénrichtingsverkeer)
  • Aangepaste snelheidsregimes aan wegbeeld (Zone 30 in centra en schoolomgevingen)

 Fietsvriendelijke maatregelen

 • Oprichting fietsdeelsysteem (Blue Bike) aan station (als centraal mobiliteitspunt)
 • Meer en betere fietsstallingen in centrum en bij het station
 • Goede opvolging van fietsknelpunten bij meldpuntfietspaden.be
 • Verkeersbrigade Lokale Politie op de fiets
 • Maatregelen ter promotie van het fietsen

 

4. Bevorderen van de toegankelijkheid van onze Tieltse voetpaden

Voetpaden worden door iedereen gebruikt en hebben onder meer tot doel publieke voorzieningen, zoals winkels, bibliotheek, sportinfrastructuur enz. ...  vlot bereikbaar te maken. Het is belangrijk dat alle mensen vlot en risicoloos het voetpad kunnen gebruiken.

Maar helaas is niet elke burger even mobiel. Een heup- of knieoperatie, een breuk of verzwikking, een ziekte of gewoon wat ouder en strammer worden, kan iedereen te beurt vallen. Deze mensen moeten met krukken of met een wandelstok of soms met een rollator of zittend in een rolstoel of scootmobiel de baan op. Een obstakelvrije looproute is ook belangrijk voor personen met een visuele beperking (blinden of slechtzienden).

Daarnaast moeten ook mensen met kinderwagens aan de hand zich gemakkelijk langs de straat kunnen begeven. Iedereen heeft het recht zich vlot te kunnen verplaatsen op onze voetpaden.

Het stadsbestuur zal, in het belang van de zwakke weggebruiker en de voetganger in het algemeen, de richtlijnen van de Vlaamse overheid inzake toegankelijkheid van voetpaden steeds in acht nemen en geen hinderende obstakels op voetpaden dulden. Het stadsbestuur geeft in elk geval hierbij steeds zelf het goede voorbeeld. Een obstakelvrije looproute moet steeds gegarandeerd blijven op onze voetpaden. Deze maatregel kost immers geen geld, enkel blijvende aandacht is noodzakelijk.

CD&V zet graag zijn schouders onder een actie voor een voetgangersvriendelijk Tielt om stelselmatig de toegankelijkheid van onze Tieltse voetpaden te verbeteren. De toekomstige projecten dienen conform de regelgeving vorm te krijgen. Dit dient te gebeuren met de deskundige hulp van alle participanten zoals politie, technische dienst, leden van inspraakorganen, organisaties van minder mobiele medeburgers enzovoort.

Tot slot ondersteunen we hier nog enkele mogelijke maatregelen inzake de Tieltse voetpaden. Deze zijn niet limitatief en hebben enkel tot doel de zwakke weggebruiker en ook de minder mobiele medemens vlotter door onze Tieltse straten te laten bewegen.

 1. Bij aanleg en heraanleg voetpaden normen respecteren
 2. Steeds een vrije doorgang van minimum 1,2 meter opleggen, ook aan terrassen
 3. Nieuw straatmeubilair op één lijn buiten de loopzone plaatsen
 4. Bestaande straatmeubilair met tijd herschikken
 5. Geen hinderende lossen obstakels (reclamepanelen, vlaggen, …) op voetpaden dulden
 6. Overgroeiend groen aan voetpaden laten wegsnoeien
 7. Het stallen van fietsen op voetpaden vermijden in het centrum via o.a. voorzien van meer fietsstallingen buiten de looppaden
 8. De hindernissen aan oversteekplaatsen verwijderen
 9. Het laden, lossen en parkeren op voetpaden aanpakken
 10. Alle zebrapaden tijdig herschilderen
 11. Herstellingen voetpaden kwalitatief en sneller uitvoeren
 12. Meest opvallende overdreven dwarshellingen van voetpaden bijwerken
 13. Bij werken die voetpad versperren alternatieve looproute eisen
 14. Bij werken, ook door nutsvoorzieningen, controle van de herstelling na de werken
 15. Bij werken of signalisatie het materiaal buiten de looppaden laten stapelen

 

In de centra dient stelselmatig werk te worden gemaakt van betere voetpaden met voldoende brede en vlotte doorgang voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Steeds wordt de nodige vrije ruimte (afhankelijk van de totale breedte van het voetpad) in acht genomen. Hinderende reclamepanelen en andere obstakels dienen te worden verwijderd. Bij de heraanleg van wegen en voetpaden zal heel specifieke aandacht worden besteed aan de zwakke weggebruiker (voetganger, fietser, rolstoelgebruiker, kinderwagen, …).

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.