Afstel Sint-Amandstraat door verkeerde procedure stadsbestuur Tielt

Met het ministerieel besluit van 19 april 2018 heeft de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, het beroep van de buurtbewoners van de Sint-Amandstraat tegen het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen ingewilligd met betrekking tot de gedeeltelijke verbreding en gedeeltelijke verlegging van de buurtweg nummer 51 en goedkeuring van het bijhorende rooilijnplan in de stad Tielt. Het bezwaar van de buurtbewoners werd gegrond bevonden.

Vooreerst heeft het stadsbestuur het openbaar onderzoek niet goed georganiseerd omdat er geen beraadslaging ter inzage lag. Bovendien stelt minister Schauvliege dat er een RUP-procedure nodig is om van de Sint-Amandstraat als lokale weg een weg te maken met een ringwegfunctie. Als er geen bovenlokale weg is voorzien in het gewestplan dient een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt te worden en is een gemeenteraadsbesluit niet voldoende.

De bedoeling van het stadsbestuur was ‘oneigenlijk’: het gaat niet om een aanpassing van het buurtwegennet in functie van een verbetering ervan maar integendeel wel om een ‘tijdelijke ringweg’ waarvoor de juridische basis via een RUP-procedure zou moeten gelegd worden.

Aangezien de beoogde aanpassing niet op een verbetering of beveiliging van lokaal verkeer en a fortiori niet op buurtverkeer gericht is, gaat het om een ingreep die tot een ‘hoger gebruik’ leidt en dus het tot stand komen van een bovenlokale weg. Bovenlokale wegen behoren tot de verplichte inhoud van het gewestplan of anderszins moeten zij voor hun bestaanbaarheid op een provinciaal of gewestelijk RUP bogen.

Het plan van de huidige meerderheid om het zwaar doorgaand verkeer uit de stadskern te weren via de verbrede Sint-Amandstraat zal nu niet meer (op korte termijn) mogelijk zijn.

Los van de procedurekosten werden reeds voor 110.000 euro grondverwervingen goedgekeurd en dit zonder opschortende voorwaarde van de afronding van alle noodzakelijke procedures.

De verbreding van de landbouwweg Sint-Amandstraat tot ringweg is een halfslachtige oplossing aangezien het verkeer dan door een bochtige weg naar een industriezone (met veel dwarsverkeer van heftrucks) wordt gestuurd en het vooral de Vlaamse goedkeuring van de noodzakelijke aanleg van de zuidwestelijke tangent (het laatste stukje van de ringweg rond Tielt tussen de Meulebeeksesteenweg en de Pittemsesteenweg) op de lange baan dreigt te schuiven.

Nu de aanleg van de verbreding van de Sint-Amandstraat niet meer mogelijk is, dient opnieuw alle prioriteit gegeven te worden aan de aanleg van de zuidwestelijke tangent als echte oplossing om het zwaar en doorgaand verkeer rond Tielt in plaats van door Tielt te sturen.

Ook vertraging Neringenstraat door verkeerde procedurekeuze

Met deze verkeerde procedure is het stadsbestuur niet aan zijn proefstuk toe. Los van de heisa van de afgelopen dagen werd ook met betrekking tot de Neringenstraat meer dan een jaar tijd verloren door verkeerde procedurekeuzes.

De door het stadsbestuur verleende vergunning van 22 november 2016 voor de renovatie- en rioleringswerken ter hoogte van de Neringenstraat, werd door de deputatie op 30 maart 2017 vernietigd omdat de buurtwegenwet niet gevolgd werd. Hierbij werd zelfs het advies van de eigen gemeentelijke administratie in de wind geslagen.

Op de gemeenteraadszitting van 23 maart 2017 waar punt 6 toen vermeldde: intrekking van de beslissing van de gemeenteraad van 12/5/16, houdende vaststelling van het rooilijnplan Neringenstraat Tielt en wijziging buurtweg 44., werd door collega Luc Vannieuwenhuyze gewezen op de zeer eigenaardige wendingen in de procedure.

Onze fractie had toen voorspeld dat een aantal maanden nadien dit agendapunt opnieuw op de agenda moest gezet worden, gezien hier een buurtwegprocedure moest gevoerd worden, wat de meerderheid toen betwistte.

De afschaffing van de buurtwegen in de Neringenstraat kwam toen terug op de agenda van de gemeenteraad van 7 juli 2017 waardoor de meerderheid zelf voor een jaar vertraging heeft gezorgd aan de uitvoering van de werken in dit zeer belangrijk dossier.

Want uiteindelijk kon reeds midden 2016 de juiste procedure gevoerd worden. Wij betreuren dat dit niet het geval was en dat een jaar tijd verloren werd. Onze fractie hoopt vurig dat de subsidiëring door de Vlaamse Overheid daardoor niet in het gedrang wordt gebracht bij de uitvoering.

Zowel in het dossier van de verbreding van de Sint-Amandstraat als de heraanleg van de Neringenstraat heeft het stadsbestuur door de keuze van de verkeerde procedures – soms tegen de eigen administratie in – enorm tijdverlies veroorzaakt. Deze vertragingen zijn uiteraard heel erg jammer voor de verdere ontwikkeling van Tielt.

Fractievoorzitter Vincent Byttebier zal op de gemeenteraad van 7 juni 2018 het stadsbestuur bevragen over beide dossiers.

Meer info:

Vincent Byttebier

Gemeenteraadslid – Fractievoorzitter CD&V Tielt

0497/26 25 60

info@vincentbyttebier.be

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.